Chế độ mới về khoán kinh phí đề tài, dự án khoa học và công nghệ

Thứ bảy, 04/11/2006, 00:15 GMT+7

Bộ Khoa học - công nghệ và Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học - công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước. Việc khoán kinh phí là giao quyền tự chủ cho tổ chức chủ trì và chủ nhiệm trong việc sử dụng dự toán kinh phí đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, gắn với trách nhiệm về các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của đề tài, dự án, nhằm đạt được mục tiêu, kết quả cao nhất.

Được quyền chi cao hoặc thấp hơn quy định chung

Dự toán kinh phí được phê duyệt và phân bổ là mức tối đa để thực hiện đề tài, dự án, chủ nhiệm được quyền tự chủ trong việc sử dụng để tổ chức thực hiện. Đối với các nội dung chi trả về tiền công, thù lao cho các cán bộ khoa học thực hiện các nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; chuyên gia nhận xét, phản biện, đánh giá; lao động khác tham gia trực tiếp thực hiện đề tài, dự án; chi hội thảo khoa học thì chủ nhiệm được quyền quyết định các mức chi cao hơn hoặc thấp hơn mức quy định của Nhà nước, tùy theo chất lượng và hiệu quả công việc đặt hàng nghiên cứu. Đối với việc chi công tác phí trong nước, chủ nhiệm cũng được quyền quyết định mức thanh toán công tác phí cao hơn hoặc thấp hơn mức quy định hiện hành của Nhà nước về chế độ công tác phí đối với cán bộ, công chức khi đi công tác (nhưng phải phù hợp với điều kiện và những quy định cụ thể của tổ chức chủ trì đối với các nội dung chi về công tác phí).

Bên cạnh đó, đối với dự toán các nội dung chi được giao khoán, chủ nhiệm đề tài, dự án cũng được quyền điều chỉnh dự toán kinh phí giữa các nội dung theo yêu cầu của công việc. Trường hợp thủ trưởng tổ chức chủ trì và chủ nhiệm không thống nhất về mức chi, điều chỉnh dự toán kinh phí thì thủ trưởng tổ chức chủ trì là người quyết định cuối cùng và chịu trách nhiệm về quyết định đó; chủ nhiệm phải thực hiện theo.

Tiền tiết kiệm và tiền thu được từ sản phẩm

Theo thông tư liên tịch này thì tổ chức chủ trì được sử dụng kinh phí tiết kiệm của đề tài, dự án để khen thưởng tập thể, cá nhân tham gia thực hiện có nhiều thành tích tốt, tuy nhiên tổng mức tiền thưởng không vượt quá 100 triệu đồng, cụ thể như sau: 70% số kinh phí tiết kiệm được nếu đề tài, dự án được đánh giá nghiệm thu ở cấp quản lý đạt “mức A”; 60% nếu được đánh giá đạt “mức B”; 40% nếu đạt “mức C”. Phần kinh phí tiết kiệm còn lại được trích vào các quỹ của tổ chức chủ trì.

Nếu sản phẩm của đề tài, dự án là sản phẩm vật chất sử dụng kinh phí của ngân sách nhà nước, khi được tiêu thụ trên thị trường thì nguồn thu sau khi trừ các khoản chi phí cần thiết, hợp lệ, được phân phối như sau: 40% nộp ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành; 30% trích lập quỹ phát triển sự nghiệp của tổ chức chủ trì (nếu không có quỹ phát triển sự nghiệp thì nộp ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành); 30% dùng để khen thưởng cho tập thể, cá nhân trực tiếp thực hiện đề tài, dự án và tổng mức tiền thưởng không vượt quá 100 triệu đồng đối với một đề tài, dự án.

Không hoàn thành thì phải hoàn trả kinh phí

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản xác định đề tài không hoàn thành của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền, chủ nhiệm đề tài, dự án, tổ chức chủ trì lập báo cáo chi tiết toàn bộ quá trình thực hiện (nội dung hoạt động và sử dụng kinh phí); xác định rõ các nguyên nhân (chủ quan, khách quan) gửi cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đề tài, dự án. Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo, cơ quan này phải kiểm tra, xác định nguyên nhân dẫn đến việc đề tài không hoàn thành. Tùy theo nguyên nhân khách quan hoặc chủ quan để ra quyết định xử lý, cụ thể là phải hoàn trả ngân sách nhà nước toàn bộ kinh phí của đề tài, dự án đã được cấp nhưng chưa sử dụng.

Đối với phần kinh phí đã sử dụng, được xử lý theo nhiều cách. Trường hợp do nguyên nhân chủ quan, phải quy rõ trách nhiệm của từng cá nhân để thu hồi tối đa kinh phí cho ngân sách nhà nước, tổng mức thu hồi tối thiểu không thấp hơn 30%. Trường hợp do nguyên nhân khách quan thì tổng mức thu hồi tối đa không quá 10%. Nguồn kinh phí nộp trả ngân sách nhà nước: 50% do chủ nhiệm đề tài, dự án chịu trách nhiệm nộp trả; 50% từ các quỹ và các nguồn kinh phí tự có khác của tổ chức chủ trì. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền quyết định về việc nộp hoàn trả kinh phí cho ngân sách nhà nước, tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài, dự án có trách nhiệm nộp hoàn trả. Trong trường hợp nguồn các quỹ và các nguồn tự có khác hiện có của tổ chức chủ trì không đủ, thì được chuyển phần còn thiếu sang năm sau để tiếp tục hoàn trả. óViết phản hồi Ẩn email của tôi
 

Giới hạn tin theo ngày :   từ   đến